تاریخچه آرد

بشر از گذشته‎ها‎ی دور تاکنون به کشاورزی و به دنبال آن آسیاب غلات وابسته بوده است. در زمانی که تمام فعالیت‎ها‎ بصورت دستی و بدون هیچگونه ماشین و دستگاه انجام می‎شد، مردم برای تهیه آرد مورد نیاز خود که عمده غذای آن‎ها‎ را تشکیل می‎داد، رنج و مشقت زیادی را متحمل می‎شدند. در آن زمانها تولید آرد مراحل مختلفی را پشت سر می‎نهاد تا سرانجام وارد خانه می‎شد. در خانه‎ها‎ نیز قسمتی با نام انبار غله و آرد وجود داشته که غلات یکسال در آنجا ذخیره می‎شد. در حال حاضر غنی نمودن آرد و اضافه کردن موادی که موجب ارتقا ارزش غذایی آن مي شود، از دیگر ویژگی‎ها‎ی تولید آرد امروز به شمار می‎رود.

همچنین در هیچ ساختمان و خانه مسکونی، مکانی به نام انبار آرد و غله وجود ندارد و این قسمت به مکانهایی از قبیل نانوایی‎ها‎، شیرینی پزی ها، کارخانه‎ها‎ی تولید ماکارونی، کارخانه‎ها‎ی تولید رشته آش و سوپ و … منتقل شده است. علاوه بر این، مصرف آرد از حالت سنتی خود خارج شده و موارد استفاده آن بشکل وسیعی افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش تقاضا و مصرف آرد، مراکز تولید آرد نیز در شکل گسترده ای به این امر مشغول می‎باشد.

کارخانه‎ها‎ی تولید آرد با خریداری گندم، محصول خود که همان آرد می باشد را در اختیار مراکز مصرف کننده قرار می‎دهند. اگر در گذشته مشتریان آسیاب‎ها‎ی کوچک، خانوارها بودند، اما اکنون مشتریان آرد، کارخانه‎ها‎ و مراکز تولیدی هستند که مواد غذایی مصرفی را در اختیار خانوارها قرار می‎دهند. به عبارت دیگر، آردتبديل به  یک کالای واسطه گرديده  که بطور مستقیم به دست خانوار نمی رسد، بلکه به مواد مختلف دیگری تبدیل ، سپس وارد بازار شده وازآن طريق به دست خانوارها ميرسد.